Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Ekonomik Ve Lezzetli Yemek Pişirme Sanatı

  • Mayıs 1, 2024
  • 2 min read

Faydalı Bilgiler
Bu ilk bölümde de, sizlere yemek ve mutfak hakında yararh bilgiler vereeegiz, ama once biraz dertle§Eilim..~u kitalfta sizlere mii.mkjin mertebe ekonomik yemekler vermeye~. Ol~iiz, “herbangi bir lokantada, bir porsiyon yemek fiyatJDa” bir sofra donatmak oldu. Ama biraz soma kitabl karI§bnrken bazl gOsteri§liyemek isimlerine rastiayacaksunz. 0 zaman hemen
“Bu ne perhiz, bu ne lahana ~”demeyin. ~,nedense bazl yemeklere ~k gOs~ isimler konnyor, ama onlann malzemesine bakt1guuzcIa, buyemeklerin her evde kolayea yapIlabileeegini gijreceksiniz.
BazI yemek tariflerindeki maddeler de, size “liiks” gibi gelebilir. Ornegm,
bir yeniekte rendeleIllIli§ ka§ar peynirini, otekinde k1rnnzI ~abl, bir ~kasmda beyaz ~bl gOrup yine “Bu ne perhiz bu ne lahana ~usu” diyebilirsiniz. Biz bu kitabl hazIrlarken, “arbklan degerlendirme” meselesini de
hesaba bUlk”. Bir gUn once i¢en ~ptan yarrm bardak veya sabah sofraya getirilen k~ peynirinden iki ii~lokma ~ olabilir. Bu tiir yemekler-
. de, onlan da degerlendirmeniz miimkiindiir. Kalm ki, ozellikle ~ap ve 0 tiir
malzemeler yemege biraz daha tad katmaya yararlar. Yani 0 yemekleri, bunlarsIz da pi§irebilirsiniz.
:;;imdi,srra onemli bir tavsiyeye geldi. Her ev hannmnm yag kullam:m1farkhdrr. BazI evler az yagh, baz1lar1~k yagh yemek sever. Ah§kanhguuz ve damak tad1mzneyse ona gOrestandart ol~eri biraz azaltrr veya biraz arttrrabilirsiniz.
DENGELiBESLENME
Giinliik hayatmnzda “T1kabasa doydum” sOziinii Slkslk dUYaTlZama , beslenme ile doymanm ilgisi pek yoktur. Vme “Beslenme” ile ucuz veya pahah
yemek yemenin de ~ yoktur. Dengcli beslenme demek, viicuda onun ihtiyaCl olan §eyleri,yeterli miktarda (yani ne daha az, ne de daha ~k degil)
vermek”demektir.
:;;oylebir ornek verelim. Diyelim 1000 kaloriye ihtiyaClmlZvar. 250 gram §eo.
ker yersek (§ekerin 100 grammda 400 kalori olduguna gore) bu kaloriyi sagiayabiliriz, ama dengcli besleIllIli§ olmaytZ. 250 gram klza.rm1§patates yerseniz
yine 1000 kalori elde edersiniz ama, dengcli besleIllIli§olmazSlnlZ.0 halde yiyeceklerimizin kalori degerinin yamsrra protein, yag, karbonhidrat Vb. a¢anndan haiz olduklarl degeri de bilmemiz gerekir.
Bir ~k ki§i, yiyeceklerin gerek besin degeri, gerekse kalori ve dengeli beslenme a¢armdan ta§1d1gldegerleri ~ bilirler. :;;imdiverecegimiz ~izelge
de, bu konudalQ bazI yanlış bilgilerin yeniden düşünülmesi hakkında bir fikir
verebilir:
HER 100 GRAIDA
• Cinsi: Kalori
• Tavuk eti: 150
• Ekmek: .255
• ~ patates: 400
• Iki adet yumurta: 162
GOrilliiyor ki tavuk etinin kalori degen, aym ol~deki ekmekten daha dii

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *